Skip to Content

Pomoć prijevodu Nacionalnog centra za knjigu

SUBVENCIJE NACIONALNOG CENTRA ZA KNJIGU (CNL, Francuska) ZA PRIJEVOD FRANCUSKIH DJELA NA STRANE JEZIKE

Ova potpora namijenjena je kao poticaj objavljivanju kvalitetnih francuskih djela u inozemstvu, čime se prikazuje francuska izdavačka različitost, u kvalitetnom prijevodu.

OPĆI ODABIR

Prijaviti se može svaki profesionalni izdavač, bez obzira na pravnu formu, koji je u posjedu prava za djelo koje se prevodi, uz moguće iznimke o kojima odlučuje komisija ili Predsjednik CNL-a.
Djelo u originalu mora biti na francuskom, pod pravima, i ulaziti u tematsko područje jedne od komisija CNL-a. Isključeni su školska literatura, praktični vodiči i časopisi, kao i djela koja spadaju u javnu domenu.
Mogu sudjelovati svi strani jezici.
Svaki izdavač može predati najviše 10 molbi po natječaju i komisiji.
Dosjei koji ostvaruju neku drugu potporu za troškove prijevoda ne ulaze u izbor.

PRIHVAT DOSJEA

Pravâ djela moraju biti prethodno dodijeljena izdavaču i ugovor o ustupanju prava mora biti valjan.
Prijevod djela plaća izdavač koji ga objavljuje i promovira u inozemstvu, a mora ga obaviti neovisni prevoditelj.
Prevedeno djelo mora se promovirati u mreži knjižara pojedine zemlje ili jezične zone za koju su ustupljena prava.
Naklada mora biti iznad 500 primjeraka.Ne prihvaćaju se djela objavljena prije zasjedanja nadležne komisije, izdanja o trošku autora i vlastita izdanja, posredni prijevodi, tj. prijevodi koji nisu rađeni s originalnog jezika djela.

PREDSTAVLJANJE DOSJEA

Kao prijavu, izdavač mora dostaviti :
Ispunjeni obrazac (može se preuzeti na internetskoj stranici CNL-a)

Dva primjerka djela na francuskom

RIB francuskog izdavača koji predaje prijavu

Kopiju ugovora o ustupanju autorskih prava potpisanog od obiju strana

Kopiju ugovora o prijevodu, potpisanog između hrvatskog izdavača i prevoditelja, i prijevod na francuski glavnih točaka ovog ugovora : naslov djela i ime autora, datum predaje prijevoda, naknada za prevoditelja i datum potpisivanja ugovora

CV prevoditelja i listu njegovih publikacija

Uzorak prijevoda i odgovarajući tekst na francuskom, ili 6 tabli za stripove. Uzorak prijevoda mora obuhvatiti 10 % originalnog djela ili više, ovisno o procjeni CNL-a (veliki projekti, poezija,…)

Katalog i prezentaciju hrvatskog izdavača na francuskom.

Bilješku namjere (na francuskom) hrvatskog izdavača koja pokazuje opis djela u katalogu i izdavačkoj politici i značaj njegove promocije u određenoj zemlji.
Za molbu koja se odnosi na prava slikovnih prikaza : Za djela kojima slikovni prikazi čine integralni dio originalnih djela (ilustrirana djela za mladež, stripovi, rječnici i ilustrirane enciklopedije, djela s područja umjetnosti, znanstvena ilustrirana djela,…), francuski izdavač može zatražiti pokriće troškova povećanja iznosa autorskih prava za inozemstvo. Dosje mora biti dopunjen : u slučaju ustupanja prava, ugovorom ustapanja prava koji uključuje i precizira iznos za prava za slikovni prikaz ; u slučaju suizdavaštva, detalnjnim izvadkom troškova slikovnog prikaza.
Za molbu koja se odnosi na ustupanje prava prijevoda : U sektorima u kojima se francuska izdavačka produkcija referentna po pitanju kvalitete i raznolikosti (mladež, stripovi, poezija,…), ali za koje troškovi prijevoda nisu ključni, francuski izdavač može tražiti potporu za ustupanje prava. U tom slučaju ugovor o ustupanju prava mora jasno utvrditi točan iznos avansa.

Posebni slučajevi : Za osobito važne projekte (rječnike, opsežna djela, kolekcije…) izdavač može zatražiti prethodno načelno mišljenje CNL-a. Dosje koji treba dostaviti je slijedeći :

Popunjeni obrazac (za obrazac kontaktirajte département de la création CNL-a)

Dva primjerka djela na francuskom ;

Prezentaciju na francuskom hrvatskog izdavača i kataloga ;

Bilješku namjere (na francuskom) hrvatskog izdavača koja pokazuje opis djela u katalogu i izdavačkoj politici i značaj njegove promocije u određenoj zemlji.
Ugovor o privremenom ustupanju ili pismo namjere inozemnog izdavača
Ovo načelno mišljenje vrijedi 12 mjeseci od datuma sastanka komisije koja je dala mišljenje. Molba za konačnu dodjelu pomoći bit će razmotrena od strane komisije, nakon predočenja ugovora o konačnom ustupanju prava i uzorka prijevoda. Načini dodjele pomoći ostaju jednaki.

DATUMI PREDAJE DOSJEA

Komisije se sastaju 3 puta godišnje.

Zaključni rokovi predaje dosjea CNL-u za 2015. godinu su :
31. listopad 2014. za zasjedanje u siječnju/veljači 2015.
20. veljače 2015. za zasjedanje u svibnju/lipnju 2015.
10. lipanj 2015 za zasjedanje u listopadu 2015.

Komisiji će biti predstavljeni samo potpuni dosjei i oni koji ispunjavaju propisane kritrije.

NAČINI DODJELE

Dosje razmatraju dvije komisije :

Komisija za književnost i  komisija za znanstveno-tehnička i društveno-humanistička djela
Njih čine određeni administrativni predstavnici, stručnjaci iz izdavaštva i kvalificirane osobe. Molbe se prethodno razmatraju i predstavljaju komisijama koje daju mišljenje za svaki dosje. Nakon dobivenih mišljenja komisije, predsjednik CNL-a donosi odluke o dodjeli, odbijenice ili odgodu.

KRITERIJI PREGLEDA DOSJEA IZNOS ZA DODJELU

Kvaliteta djela u originalnoj verziji ;

Osnovanost prevođenja, ili ponovnog prevođenja na jeziku i u zemlji na koje se odnosi molba

Kvaliteta uzorka prijevoda

Izdavačka politika inozemnog izdavača kao i vrednovanje, u općenitom smislu, njegovog zalaganja prema francuskim izdavačima

Koherentnost projekta prijevoda glede izdavačke politike i kataloga inozemnog izdavača kao i uvjeti naknade za prevoditelja ;

Izdavački rizik i ukoliko je potrebno prodaja prije prevedenih naslova istog autora , predviđena naklada i iznos avansa ;

Uvjeti naknade za prevoditelja ;

Mišljenje sektora za kulturu nadležnih veleposlanstava.
Drugi kriteriji vrednovanja mogu biti uzeti u obzir kao davanje prioriteta određenim jezicima ili zemljopisnim zonama u okviru nacionalnih ili međunarodnih procesa.

IZNOS ZA DODJELU

Pomoć se može odnositi na troškove predviđene u ovom paragrafu, isključujući ostale troškove izdavanja : prijevod, ustupanje prava prijevoda i prava slikovnih prikaza za treće zemlje.
Donja granica potpore iznosi 500 eura, uz mogući izuzetak od 5% projekata i na prijedlog komisije.
Pomoć troškovima prijevoda izračunata je na temelju honorara prevoditelja, isključujući sve ostale troškove vezane uz proizvodnju i/ili promociju djela. Dodijeljeni iznos može biti između 30 i 60 % cijene prijevoda.
Primjerice :

30 % : kvalitetni projekti čiji prijevod nije osobito zahtjevan
40 % : literarno i znanstveno zahtjevniji projekti čiji prijevod je kompleksan.
50 % : prioritetni projekti (posebice djela koja su već potpomognuta u CNL-u i/ili čiji prijevod je osobito zahtjevan.
60 % : projekti značajni zbog svoje kvalitete ili izdavačkog obujma.
Pomoć za otkup prava za slikovni prikaz za treće zemlje može iznositi 30 do 60 % iznosa prava za inozemstvo, Pomoć za ustupanje prava prijevoda može iznositit do 100 % iznosa avansa.

NAČINI PLAĆANJA

Pomoć se isplaćuje jednokratno, nakon primitka prijevoda djela u CNL, u kojemu je naznačena pomoć CNL-a i pisma francuskog izdavača kojim najavljuje svom inozemnom suradniku dodjelu pomoći.
Za isplatu troškova vezanih uz prijevod bit će predočene slijedeće potvrde :

Potvrda isplate potpisana od prevoditelja

Potvrda na francuskom inozemnog izdavača kojom precizira ostvarenu nakladu.
Koristeći propise javnih financija, iznos subvencije može se smanjiti ukoliko je naknada za prevoditelja manja za 10 % ili više od iznosa koji je služio za izračun subvencije.
CNL ima pravo ne isplatiti pomoć ukoliko dobije informaciju da je projekt prijevoda nakon odluke komisije dobio neku drugu javnu potporu.
Pomoć se isplaćuje francuskom nakladniku, koji je prenosi inozemnom nakladniku
Iznimno može se izravno isplatiti i inozemnom izdavaču, no ni u kojem slučaju CNL ne isplaćuje iznos direktno prevoditelju
Dosjei trebaju biti zaključeni u roku od 24 mjeseca nakon datuma komisije

Informacije i upit za obrazac

http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/editeur/aide_a_la_traduction/aide_pour_la_traduction_d_ouvrages_francais_en_langues_etrangeres/

Centre national du livre
Hôtel d’Avejan
53 rue de Verneuil
75007 Paris.

Bureau des relations internationales/ Ured za međunarodne odnose

Prijevodi na strane jezike : tehničke , humanističke i društvene znanosti
Marina COURTOIS
01 49 54 68 25 / marina.courtois@centrenationaldulivre.fr

Prijevodi na strane jezike: književnost
Marie-Flore CRISCIONE
01 49 54 68 88 /marie-flore.criscione@centrenationaldulivre.fr